Numer projektu:
2016-1-CY01-KA202-017350

 • en
 • gr
 • Spain flag
 • polish
 • Germany flag

facebook

Menu
 • en
 • gr
 • Spain flag
 • polish
 • Germany flag

Mobile logo

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Partenerzy

Konsorcjum projektu składa się z uznanych na arenie międzynarodowej instytucji działających w zakresie edukacji menedżerskiej i rozwoju przedsiębiorczości. Niektóre z nich już współpracowały w przeszłości przy realizacji projektów LdV:

 

G. G. Eurosuccess Consulting LTD - CYPR

eurosuccess

Eurosuccess Consulting to dynamiczny zespół młodych naukowców, który oferuje pakiet kompleksowych usług dostosowanych do potrzeb nowoczesnych cypryjskich przedsiębiorstw - ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw - w szczególności w zakresie innowacji i technologii. Od momentu powstania, Eurosuccess tworzy powiązania między gospodarką Cypru a rynkiem europejskim oraz kładzie duży nacisk na wykorzystywanie potencjału, jaki powstał poprzez przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej.

Obecnie Eurosuccess oferuje różne usługi dla sektora publicznego, jak i sektora prywatnego, a także aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych dzięki ugruntowanej sieci partnerów oraz wieloletniemu doświadczeniu w zakresie realizacji projektów. Głównym obszarem działania Eurosuccess jest upowszechnianie i promocja.

Eurosuccess dąży do ciągłego doskonalenia swoich usług, a także rozwoju swojego zespołu doskonaląc jego kompetencje.
Ponadto, posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi na skalę europejską. Firma jest partnerem wielu konsorcjów, maksymalnie angażując się w realizację projektów oraz dążąc do opracowania wysokiej jakości rezultatów.

Eurosuccess posiada szeroko rozbudowaną sieć kontaktów międzynarodowych (instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, uniwersytety, organizacje pozarządowe, itd.), która gwarantuje poparcie kluczowych interesariuszy dla realizowanych inicjatyw oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów dla poszczególnych grup docelowych.

Strona internetowa: www.eurosc.eu  

 

OIC Poland Foundation - Polska

oic poland

 

Fundacja „OIC Poland" jest organizacją pozarządową działającą od 1991r. na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczo-społecznego południowo-wschodniej Polski. Należy do wiodących organizacji szkoleniowych w regionie Lubelszczyzny.

Głównym celem Fundacji „OIC Poland'" jest zapobieganie bezrobociu oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez wdrażanie programów szkoleniowo- doradczych, skierowanych na szeroką skalę do małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim w formie:

 • przedsięwzięć szkoleniowych (kursy, seminaria, konferencje, doradztwo, kompleksowe projekty) skierowanych do licznych grup odbiorców, osób prywatnych, pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i szans na samozatrudnienie, upowszechnianie wiedzy, dobrych praktyk oraz rozwój zasobów ludzkich;
 • usług szkoleniowych skierowanych do osób zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności opartych na indywidulanej analizie potrzeb szkoleniowych, firm i instytucji zainteresowanych szkoleniami dostosowanymi do potrzeb swoich pracowników w kontekście zmieniających się warunków ekonomicznych;
 • certyfikowane kursy, szkolenia, studia MBA, studia podyplomowe w celu uzyskania dodatkowych kompetencji, budowania sieci kontaktów biznesowych oraz podążania za najnowszymi trendami w obszarze edukacji;
 • Fundusz Pożyczkowy oferujący wsparcie finansowe oraz pomoc w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem startupów.

Podążając za duchem czasów, Fundacja „OIC Poland” oferuje unikatowe i nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, łącząc tradycyjne metody nauki z elementami coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się. Innowacyjne narzędzia szkoleniowe, doradztwo zawodowe, zindywidualizowane programy szkoleniowe, efektywnie wspomagają proces dydaktyczny oraz pozwalają na wzmocnienie związków między biznesem a środowiskiem akademickim oraz na rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy.

Szeroko rozbudowana sieć kontaktów biznesowych oraz akademickich oraz współpraca z Uniwersytetami, szkołami, przedsiębiorstwami, organizacjami w całej Europie pozwala Fundacji na transfer wiedzy i wymianę najlepszych praktyk w zakresie edukacji i szkoleń dostosowanych do aktualnych wymogów rynku pracy na grunt województwa lubelskiego.

Strona internetowa: www.oic.lublin.pl 

 

 

Action Synergy A.E. - Grecja

action

Action Synergy S.A. jest organizacją B+R, która od 1987 roku aktywnie uczestniczy w rozwoju technologii edukacyjnych, metod szkoleniowych i szkoleń e-learningowych. Action Synergy S.A. dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i koordynacji projektów europejskich i obecnie koordynuje 12 różnych projektów międzynarodowych. Posiada duże doświadczenie w pracy ze społecznościami Romów i innymi grupami społecznymi zagrożonymi wykluczeniem.

Kluczowe obszary działalności Action Synergy to: - rozwój metod uczenia się, technologii edukacyjnych, e-learningu, kursów oraz modułów nauczania na odległość, upowszechnianie i waloryzacja projektów europejskich, analiza potrzeb w zakresie uczenia się, opracowywanie profili kompetencji i umiejętności, tworzenie synergii na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

 

 

Inercia Digital - Hiszpania

inerciaDigital

Inercia Digital to innowacyjne andaluzyjskie przedsiębiorstwo społeczne, założone w 2012 roku, które koncentruje się na wspieraniu rozwoju umiejętności cyfrowych europejskich organizacji oraz przedsiębiorców.

Inercia Digital posiada doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów europejskich, w ramach oraz poza Programem Erasmus +. Bazując na swoim doświadczeniu, w ciągu ostatnich dwóch lat organizacja utworzyła kilka platform e-learningowych i stron internetowych dedykowanych instytucjom/ organizacjom edukacyjnym (takim jak szkoły, ośrodki kształcenia dorosłych, szkolenia zawodowego, itd.), zapewniając włączanie ICT do codziennych działań poprzez szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych i narzędzi internetowych, e-learning, czy wspólne uczenie się.

Inercia Digital otrzymała certyfikat AENOR jak młoda innowacyjna firma i jest w trakcie wdrażania ISO 29990: 2010 - usługi uczenia się dla pozaformalnego kształcenia i szkolenia -Projekt CooperActive.

 

ABU Akademie für Berufsförderung und Umschulung gGmbH - Niemcy

ABU

ABU Akademie für Berufsförderung und Umschulung gGmbH (Akademia rozwoju zawodowego i przekwalifikowania, non-profit) jest instytucją kształcenia i szkolenia zawodowego z siedzibą w Berlinie, która powstała w 1990 roku.                                                  

ABU oferuje wstępne szkolenie, doskonalenie zawodowe, jak również działania integracyjne na rynku pracy w zakresie kształcenia w zawodach rzemieślniczych, handlowych i usługowych. Klienci ABU to przede wszystkim młode osoby dorosłe, które napotykają na problemy w życiu dorosłym, niskowykwalifikowani pracownicy oraz bezrobotni. Udana integracja społeczna jest nieodłączną częścią działalności ABU, podejmowaną w imieniu Służb Zatrudnienia (Agentur für Arbeit), centrów pracy,  berlińskiego Senatu  i innych partnerów.

 

ABU zatrudnia około 100 doświadczonych nauczycieli, szkoleniowców i trenerów umiejętności społecznych. Ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami w regionie (dual training). ABU posiada wieloletnie doświadczenie w ramach mobilności pracowników (wyjeżdżających oraz przyjeżdżających).

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?